Ružomberský lekár

sprievodca Subregionálnej lekárskej komory, SLS, Asociácie súkromných lekárov v okrese Ružomberok
lekar
lekar

Práve sa nachádzate v archíve stránky Ružomberský lekár pre mesiac február 2012.

lekar
lekar

Archív pre február 2012

Vážená kolegyňa, vážený kolega,
dovoľujeme si Vás osloviť z poverenia Rady SLK v súvislosti s pripravovanými voľbami do Rady SRLK Ružomberok a delegátov na Zhromaždenie delegátov /ZD/ RLK Žilina. Voľby sa konajú v súlade s Volebným poriadkom SLK. Na základe týchto skutočností vyhlasujem ako poverený volebný komisár dátum volieb do SRLK v Ružomberku /186  členov/

na 20.februára 2012

Voľby prebehnú korešpondenčným spôsobom zo všetkých riadnych členov SRLK, ktorí sa nevzdali kandidatúry.
Dátum ukončenia volieb a posledný deň na odoslanie obálky s návratkou je určený na   25.2.2012.
Každý hlasujúci zakrúžkuje vo volebnej listine poradové číslo, najviac 5 kandidátov, ktorých chce zvoliť do Rady SRLK a podčiarkne 5 kandidátov na ZD (určí sa podľa kľúča 1 kandidát na každú začatú dvadsiatku členov SRLK mínus počet členov Rady SRLK), nakoľko členovia Rady SRLK Ružomberok sú súčasne delegátmi na ZD RLK Žilina.
Takto upravený hlasovací lístok zašlite alebo doručte obratom v priloženej obálke s označením ,,voľby,, najneskôr do  25.2.2012
Na adresu: Regionálna lekárska komora Žilina, Madačova 7,  034 01 Ružomberok
alebo
Volebnému komisárovi: MUDr. Podoba Roman, ÚVN-FN, odd. klinickej onkológie, Považská 2, 034 26 Ružomberok          
alebo
Skrutátorom : MUDr. Svozilová Eva, inter.amb., Textilná 23, 034 05 Ružomberok, MUDr. Javorka Karol, PhD., gyn. ambulancia, Dončova 17, 034 01 Ružomberok,      

                   
Výsledky volieb  budú vyhlásené 2.3.2012.  Zápisnicu o výsledku volieb zverejní volebný komisár v kancelárii regionálnej lekárskej komory Žilina, Madačova 7, Ružomberok a na web stránke www.lekar.ruzomberok.eu.
Ak nesúhlasíte s kandidatúrou, oznámte to písomne volebnému komisárovi do dňa konania volieb. Prekážkou kandidatúry v subregionálnych voľbách  je členstvo v orgánoch zdravotných poisťovní alebo výkon funkcie v orgánoch štátnej správy.
Námietky ku konaniu volieb je možné podať do 9.3.2012  písomne, s uvedením konkrétneho dôvodu na adresu :  Kontrolný výbor RLK Žilina, Madačova 7, 034 01 Ružomberok.
Ak nebudú podané námietky, prvé zasadnutie Rady SRLK Ružomberok zvolá volebný komisár do 16.3.2012. Štvorročné funkčné obdobie novozvolených orgánov začína plynúť 15. dňom od dňa vyhlásenia volieb, t.j. 17.3.2012.


lekar
lekar
lekár