Ružomberský lekár

sprievodca Subregionálnej lekárskej komory, SLS, Asociácie súkromných lekárov v okrese Ružomberok
lekar
lekar

Práve sa nachádzate v archíve kategórie Dôležité informácie.

lekar
lekar

Archív kategórie 'Dôležité informácie'

Vážené kolegyne, kolegovia

V prílohe si vám dovoľujem zaslať link na tlačivo deklarácie vášho záujmu o členstvo v Zväze zmluvných ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nejdená sa v žiadnom prípade o ďalšiu organizáciu, ale o snahu na zlúčenie všetkých organizácií združujúcich ambulantných poskytovateľov. Iniciátorom tohto zoskupenia sú dve najväčšie organizácie a to Slovenská lekárska komora a Zdravita. Obe jasne deklarovali svoju vôľu spojiť svoje sily proti nezmyselným nariadeniam a obmedzeniam, ktoré dehonestujú prácu nás všetkých.

Čítaj ďalej »


lekar
lekar

Upozornenie k licencii L1A

Autor: Kajo 08.12.2014
lekár

Upozornenie k licencii na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (licencia L1A)
Dňom nadobudnutia právoplatnosti licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní
lekár (ďalej len „licencia“), jej držiteľ, ak už predtým nemal postavenie samostatne zárobkovo
činnej osoby na základe iného oprávnenia na podnikanie napr. povolenie na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia pre fyzickú osobu, nadobúda status podnikateľa – samostatne zárobkovo
činnej osoby (ďalej len „SZČO“). So statusom SZČO držiteľovi licencie vznikajú všetky
povinnosti, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky SZČO ukladá. Najzákladnejšie prvotné
povinnosti držiteľa licencie (mimo povinností stanovených v zákone č. 578/2004 Z.z. – napr.
povinnosť uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti): Čítaj ďalej »


lekar
lekar

XXIX. Snem SLK

Autor: Kajo 25.09.2014
lekár

http://lekom.sk/index.php?action=article&ArticleID=315


lekar
lekar

Akreditované kurzy

Autor: Kajo 18.04.2014
lekár

Važená pani doktora, vážený pán doktor, LEKÁR, a.s. Vás pozýva na akreditované (MZ SR) kurzy:
Neodkladná podpora životných funkcií, ktoré sú v súlade s § 2 ods. 5 Vyhlášky 366/2005 Z.z., a na ktoré sa prihliada v rámci hodnotenia sústavného vzdelávania lekárov a kreditov CME.
Kredity CME za kurz: 8+2
Kurzy sa uskutočnia na základe registrovaných prihlášok na jednotlivé mestá. Pre všetkých sme v tomto roku znížili ceny za kurzy.
Čítaj ďalej »


lekar
lekar

Zmeny DIAGNÓZ

Autor: Kajo 28.01.2014
lekár

Dňa 1. 9. 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov. V zákone je implementovaná nová klasifikácia a kódovanie diagnóz. VšZP vzhľadom na pripravované legislatívne zmeny upozorňuje na povinnosť poskytovateľa od nadobudnutia platnosti úpravy zákona, t.j. od 1. 9. 2013, vykazovať diagnózy pod správnym kódom.
Čítaj ďalej »


lekar
Važená pani doktorka, vážený pán doktor, dovoľujeme si Vás pozvať na vzdelávaciu aktivitu sústavného vzdelávania CME.

lekar
lekar

Oznam na dvere ambulancie

Autor: Kajo 20.05.2013
lekár

Vážení  pacienti,
v utorok 21. mája od 9.30 do 11.30 hod. budeme ošetrovať výhradne objednané pacientky
V tomto čase od 10.00 hod. my, zdravotnícki pracovníci, protestujeme pred Národnou radou SR proti návrhu zákona, ktorý pripravil poslanec MUDr.     J. Valocký s cieľom kriminalizovať nás. Jeho návrh zákona je hanbou a urážkou na cti každého zdravotníka, pretože dáva vládnej moci do ruky zbraň vyhnať  nepohodlných zdravotníckych pracovníkov z ambulancií a od lôžok pacientov na základe svojvôle, bez rozhodnutia súdu. Čítaj ďalej »


lekar
lekar

Vzdelávanie zadarmo

Autor: Kajo 27.11.2012
lekár

Vážená pani doktorka / Vážený pán doktor,
dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na vzdelávací portál Slovenskej lekárskej komory www.i-med.sk. Nájdete na ňom viac ako 500 vzdelávacích príspevkov zo všetkých oblastí medicíny. Po preštudovaní príspevku môžete vyplniť kreditový test – získané kredity za sústavné vzdelávanie sa Vám automaticky zapíšu do Vášho kreditového konta v Slovenskej lekárskej komore.
Čítaj ďalej »


lekar
lekar

Dotazník k platom sestier

Autor: Kajo 13.06.2012
lekár

SLK analyzuje situáciu s platovými a ekonomickým podmienkami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Z toho dôvodu prosím všetkých poskytovateľov o vyplnenie priloženého dotazníka. Vyplnený dotazník môžete poslať elektronicky na adresu rlkzilina@ruzanet.sk alebo odovzdať priamo v kancelárii Regionálnej lekárskej komory, Madačova 2, Ružomberok.

Prieskum SLK_platy sestier


lekar
lekar
lekár