Ružomberský lekár

sprievodca Subregionálnej lekárskej komory, SLS, Asociácie súkromných lekárov v okrese Ružomberok
lekar
lekar

Upozornenie k licencii L1A

Author: Kajo 08.12.2014

Upozornenie k licencii na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (licencia L1A)
Dňom nadobudnutia právoplatnosti licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní
lekár (ďalej len „licencia“), jej držiteľ, ak už predtým nemal postavenie samostatne zárobkovo
činnej osoby na základe iného oprávnenia na podnikanie napr. povolenie na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia pre fyzickú osobu, nadobúda status podnikateľa – samostatne zárobkovo
činnej osoby (ďalej len „SZČO“). So statusom SZČO držiteľovi licencie vznikajú všetky
povinnosti, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky SZČO ukladá. Najzákladnejšie prvotné
povinnosti držiteľa licencie (mimo povinností stanovených v zákone č. 578/2004 Z.z. – napr.
povinnosť uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti):
? oznámiť vznik SZČO a ďalšie skutočnosti potrebné na pridelenie IČO Štatistickému úradu
SR – do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie
? registrovať sa pre daň z príjmu u príslušného správcu dane (daňový úrad) – do konca
kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom nadobudla licencia právoplatnosť
? oznámiť vznik platiteľa poistného zdravotnej poisťovni držiteľa licencie najneskôr do
ôsmich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie
Uvedené sa týka aj lekárov zamestnancov, ktorí sú držiteľmi licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe v povolaní lekár aj keď licenciu nevyužívajú. Lekár zamestnanec okrem lekára
odborného zástupcu nepotrebuje žiadnu licenciu.
S účinnosťou od 01.01.2015 zaniká SZČO prihlasovacia a odhlasovacia povinnosť do/zo Sociálnej
poisťovne. Sociálna poisťovňa bude rozhodujúce skutočnosti (vznik poistenia, vymeriavací základ)
posudzovať len z údajov poskytnutých Finančným riaditeľstvom SR a subjektmi, ktoré vydávajú
povolenia (licencie) na výkon činnosti podľa osobitných predpisov. V nadväznosti na to Slovenská
lekárska komora bude mať od 01.01.2015 povinnosť zasielať Sociálnej poisťovni oznámenia o
držiteľoch licencií na výkon samostatnej zdravotníckej praxe. V tejto súvislosti pripomínanie, že
povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO spravidla vzniká od 1. júla
(od 01. októbra, ak SZČO bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania) kalendárneho roka
nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z činnosti SZČO bol vyšší ako 12-násobok
vymeriavacieho základu podľa v § 138 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov, a zaniká 30. júna (30. septembra, ak SZČO bola predĺžená lehota na podanie
daňového priznania) kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z
činnosti SZČO nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu podľa v § 138 ods. 5 zákona č.
461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom k vyššie uvedenému je vhodné pre podaním žiadosti o vydanie licencie na výkon
samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní lekár zvážiť, či licencia bude využívaná a v akom
rozsahu, aby licencia neprinášala jej držiteľovi viac povinností ako benefitov.
Držiteľ licencie môže SLK požiadať o dočasné pozastavenie licencie alebo zrušenie licencie.
Licenciu možno dočasne pozastaviť na základe žiadosti držiteľa najviac na jeden rok. O ďalšie
predĺženie znova najviac na jeden rok je potrebné požiadať novou žiadosťou.
Licenciu možno zrušiť na žiadosť držiteľa. Žiadosť o zrušenie licencie je držiteľ licencie povinný
podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada licenciu zrušiť. Ak držiteľ licencie chce
požiadať o zrušenie licencie k 31.07. príslušného kalendárneho roka, žiadosť musí byť na SLK
alebo regionálnu komoru doručená najneskôr 31.05. príslušného kalendárno roka. Ďalej
upozorňujeme na skutočnosť, že zrušenie licencie nastáva najskôr dňom nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o zrušení licencie. V prípade, že rozhodnutie o zrušení licencie z
nejakého dôvodu (napr. problémy s doručovaním) nadobudne právoplatnosť dňa 03.08. licencia sa
zruší k tomuto dňu, napriek tomu, že držiteľ licencie žiadal o zrušenie licenciu k 31.07. a žiadosť
podal včas dňa 31.05.
Po právoplatnom zrušení licencie, ak osobe nezostáva status SZČO z iného oprávnenia na
podnikanie, je potrebné
? oznámiť zánik SZČO Štatistickému úradu SR – do desiatich dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o zrušení licencie
? požiadať o zrušenie registrácie príslušného správcu dane (daňový úrad) – do tridsiatich dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení licencie
? oznámiť zmenu platiteľa poistného zdravotnej poisťovni držiteľa licencie najneskôr do
ôsmich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení licencie.
Praktické prípady:
1. Lekári zamestnanci
Lekári zamestnanci na výkon povolania nepotrebujú žiadnu licenciu s výnimkou tých lekárov, ktorí
sú odbornými zástupcami zdravotníckych zariadení – musia byť držiteľmi licencie na výkon
činnosti odborného zástupcu (L1C). Takže, ak licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe
(L1A) lekári zamestnanci nevyužívajú, je lepšie požiadať o jej zrušenie.
2. Lekári prevádzkujúci zdravotnícke zariadenie na základe povolenia ako fyzické osoby
Takíto lekári majú postavenie SZČO a pridelené IČO z titulu vydaného povolenia na
prevádzkovanie zdravotnícke zariadenia. Vydaná licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe
(L1A) na ich postavení v zásade až na pár výnimiek nič nemení, napr. poistenie zodpovednosti za
škodu. Odporúčame sa presvedčiť, či poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v
súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa vzťahuje aj na činnosť vykonávanú na základe
licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (L1A), t.j. mimo vlastného zdravotníckeho
zariadenia. Ak sa nevzťahuje, je poistenie potrebné rozšíriť alebo požiadať o zrušenie licencie na
výkon samostatnej zdravotníckej praxe (L1A).
3. Lekári – majitelia obchodných spoločností prevádzkujúcich zdravotnícke zariadenie na
základe povolenia vydaného právnickej osobe
Je potrené rozlišovať medzi právnickou osobou a fyzickou osobou. Neplatí, že ak má právnická
osoba pridelené IČO a je prihlásená na daňovom úrade, lekár – majiteľ spoločnosti, ktorý je
držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (L1A) nemá status SZČO a nemá
vyššie uvedené povinnosti.
Všetkým lekárom držiteľ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (L1A), ktorí ju
nevyužívajú, odporúčame požiadať o jej zrušenie.Pridaj svoj komentár

lekar
lekár